Refugee Advisory Council Application (Kinyarwanda)

A refugee resettlement caseworker helping two recently resettled refugees at his office in Baltimore

Kujya mu Kanama ngishwanama k’impunzi mu bya gahunda ya CORE


Gahunda ya CORE ni gahunda y’ubufasha mu bya tekiniki iguhuza kandi ikanafasha abakozi bakora mu byo kwimura no gutuza impunzi ku isi kugira ngo batange Inyigisho mbonezamuco ziboneye. Dukorana n’Ibigo bifasha impunzi kwimukira no gutura muri Amerika (RSC) n’Ibigo bishinzwe kwimura no gutuza (RA) mu kunoza inyigisho mbonezamuco impunzi zihabwa mbere yo kujya na nyuma yo kugera muri Amerika. Kuri ubu, turi gushaka ujya mu Kanama ngishwanama k’impunzi muri gahunda ya CORE kandi tukaba turi gushaka abantu bashishikajwe no kukajyamo.    

Gahunda n’inshamake y’akazi:

Implemented by tByashyizwe mu bikorwa n’umuryango wa IRC, Ikigo cy’inyigisho mbonezamuco (CORE) ni gahunda y’ubufasha mu bya tekiniki iguhza kandi ikanafasha abakozi bakora mu byo kwimura no gutuza impunzi ku isi kugira ngo batange Inyigisho mbonezamuco ziboneye Inyigisho mbonezamuco (CO) zifasha impunzi kwigira muri Leta Zunze z’Amerika. Nka kimwe mu bigize aka kazi, gahunda ya CORE yakira ikanagenzura urubuga rwa gahunda ya CORE, urubuga rwo kwigiraho, Urubuga rwo gushakiraho ibyerekeye kwimura no gutuza impunzi, na porogaramu ya Settle In. Gahunda ya CORE iterwa inkunga na Minisiteri y’ububanyi n’amahanga ya Leta Zunze Ubumwe z’Amerika, Ishami rishinzwe abaturage, impunzi n’ubwimukira.

Gahunda ya CORE iri gushaka abahoze ari impunzi bimuwe bakanatuzwa ko baza mu Kanama ngishwanama k’impunzi (RAC) mu kazi ko gukora umwaka umwe. Akanama ka RAC kagizwe n’abahoze ari impunzi 20 bimuwe bakanatuzwa muri Gahunda yo kwinjiza impunzi muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika (USRAP). Nk’umwe mu bagize Akanama ka RAC, abagishwanama batoranyijwe bakora bahuza ibikorwa n’Ibiro bishinzwe amakuru y’impunzi n’abandi bakozi bo muri gahunda ya CORE kugira ngo babahe ibitekerezo bifite intego no kumenyesha ibikorwa bya gahunda ya CORE nk’utanga ubufasha bwa tekiniki mu nyigisho mbonezamuco (CO).

ParAbazajya muri kanama ka RAC basaba ko bakorana nk’itsinda mu buryo bukomeye kandi bakaba bafite ubushobozi bwo kwiyemeza inshingano ku mpuzandengo y’amasaha 5-8 mu kwezi mu gihe cy’amezi 12. Ni umwanya upiganirwa, wishyurwa. Abasaba bagomba kuba batuye muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika kandi barimuwe bakanatuzwa binyuze muri Gahunda yo kwinjiza impunzi muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika (USRAP). Kugira ngo ujye mu kanama ka RAC, abasaba bagomba gusoma no kuvuga rumwe cyangwa nyinshi mu ndimi zikurikira: Icyarabu, Ikinyaburuma, Ikidari, Icyongereza, Ikinyarwanda, Ikirusiya, Icyesipanyoro, na/cyangwa Igiswahili.

Inshingano zikomeye:

 • Gukora n’Umukozi ushinzwe amakuru y’impunzi, abakozi ba gahunda ya CORE n’abandi bagize akanama ka RAC kugira ngo ijwi ry’impunzi rirusheho kumvikana no gutanga ibitekerezo bifite abo bigenewe ku ngingo zijyanye n’inyigisho mbonezamuco  (ni ukuvuga icumbi, kumenyera umuco, akazi, ubuzima n’ibindi) binyuze mu biganiro byo kungurana ibitekerezo mu matsinda, ibiganiro bwite cyangwa irindi suzuma rigenewe abakoresha serivisi na/cyangwa uburyo bw’ubushakashatsi;
 • Hashingiwe ku buryo ibintu bikenewe, usuzuma inyandiko mbere y’inama ukanatanga ibitekerezo harimo inyandiko zikubiyemo amakuru, videwo n’andi makuru yagenewe gukoreshwa n’impunzi zikigera muri Amerika;
 • Kwitabira inama ngarukakwezi bwite cyangwa z’itsinda hakoreshejwe ikoranabuhanga;
 • Hashingiwe ku buryo ibintu bikenewe, urangiza umukoro cyangwa ibibanziriza akazi mu guhamagarwa mu nama, ubushakashatsi n’indi mikoro nk’uko bisobanurwa n’aho umushinga ugarukira. Ingero zimwe na zimwe z’aho akazi kagarukira harimo ariko ntabwo zigarukiye gusa ku:
  • Igerageza ry’ukoresha imbuga z’ikoranabuhanga zigenewe impunzi za gahunda ya CORE, COREnav na Settle In;
  • Ibiganiro bwite no kungurana ibitekerezo mu matsinda bijyanye n’ingingo zivuga ku kurangwa n’amoko menshi, uburinganire no kwisanga mu muryango;
  • Gutanga ibitekerezo ku byifashishwa bigenewe impunzi bya gahunda ya CORE, nk’inyandiko ikubiyemo amakuru na videwo bya gahunda ya CORE byitwa “Ni gute navugana na Polisi”.

Ibisabwa mu kazi:

 • Kugaragaza ubushobozi bwo gukorana n’abandi kandi mu itsinda;
 • Ubumenyi bukomeye bwo gutanga no kwakira amakuru no kubasha gutanga ibitekerezo byagutse kandi by’ukuri mu nama y’itsinda cyangwa aho abantu bahurira ku giti cyabo;
 • Ishya ryo guhanga udushya no kuyobora impunzi muri gahunda yo kwimura no gutuza impunzi n’ubushobozi ndetse no gushishikazwa no gukorana na gahunda ya CORE ku buryo bw’igihe gito, uri nk’umugishwanama;
 • Kubasha kwiyemeza gukora, ku mpuzandengo, amasaha 5-8 mu kwezi hakoreshejwe ikoranabuhanga mu gihe cy’amezi 12;
 • Kubasha gusoma no kuvuga rumwe cyangwa nyinshi mu ndimi zikurikira: Icyarabu, Ikiburumeze, Ikidari, Icyongereza, Ikinyarwanda, Ikurisiya, Icyesipanyoro na/cyangwa Igiswahili. Gahunda ya CORE itanga ubusemuzi iyo bibaye ngombwa;

Ubumenyi mu by’ikoranabuhanga bw’ibanze no kubona ibikoresho by’ikoranabuhanga harimo ubushobozi bwo  kujya mu kiganiro cyo kuri telefone cyangwa cyo kuri porogaramu ya Zoom hakoreshejwe telefone, taburete cyangwa mudasobwa bifite interineti idacikagurika; kubasha gusuzuma inyandiko kuri interineti no ku mbuga; kubasha kuzuza inyandiko kuri interineti.

Aho gukorera akazi: Gukora hakoreshejwe iyakure; bishobora gusaba gukora nijoro rimwe na rimwe kugira ngo ubashe kujyana n’abo mudahuje amasaha ngengamasaha.

Turi umukoresha utanga amahirwe angana kandi duha agaciro amoko atandukanye mu kigo cyacu. Ntabwo dukora ivangura dushingiye ku bwoko, idini, ibara ry’uruhu, igihugu ukomokamo, igitsina, igitsina ugaragaza, igitsina wibonamo, imyaka, irangamimerere, kuba waravuye cyangwa utaravuye ku rugerero cyangwa ubumuga ufite. Duharanira ko abantu bafite ubumuga boroherezwa ku buryo buboneye kugira ngo basabe akazi cyangwa bajye mu biganiro, bakora imirimo y’ingenzi ndetse no guhabwa ibindi bagenerwa n’ibyihariye bitangwa n’akazi. Duhamagare kugira ngo usabe koroherezwa.

Ni gute wasaba

Ubusabe bwo kujya mu Kanama ngishwanama k’impunzi bisaba gutanga ubushakashatsi bugufi n’umwirondoro wawe. Niba ushishikajwe no kujya mu Kanama ngishwanama k’impunzi, ukwiye kurangiza intambwe zagaragajwe ahakurikira:

 1. Fungura iri huza kugira ngo ugere aho basabira akazi maze uhitemo ururimi rwawe. Niba utabasha guhitamo uririmi rwawe, ushobora kugera aho basabira akazi mu ndimi zikurikira: Ichyarabu, Ikinyaburuma, Ikidari, Icyongereza, Ikirusiya, Icyesipanyoro, na/cyangwa Igiswahili.
 2. Subiza ibibazo biri mu busabe maze ushyire ku mugereka umwirondoro wawe ku busabe. Niba utabasha gushyira ku mugereka umwirondoro wawe ku busabe bw’akazi, unashobora kuwutwohereza mu buryo butaziguye kuri coresourceexchange@rescue.org.
 3. Gutanga ubusabe bwawe.

Nyuma yo gutanga ubusabe, tuzahamagara abujuje ibisabwa kugira ngo babazwe ibibazo bijyanye n’akazi. Gahunda ya CORE itanga ubusemuzi mu gihe cyo kubazwa ibibazo iyo bibaye ngombwa. Abazashobora kujyamo bagomba kumenya mbere niba bakeneye ubusemuzi. Kandi, kwandikirana kuri imeyiri bikorwa ahanini mu Cyongereza kandi gahunda ya CORE izatanga imeyiri zisobanuye hakurikijwe uko bikenewe.

Ibyerekeye Akanama ngishwanama k’impunzi n’Ibibazo bikunda kubazwa

Akanama ngishwanama k’impunzi (RAC) ni urubuga rwemewe rwo kumviramo ibitekerezo by’impunzi zimuwe zikanatuzwa ku bijyanye ni uko zahawe inyigisho mbonezamuco ni uko zabayeho mu minsi ya mbere yo kwimurirwa no gutuzwa muri Amerika. Abagize akanama ka RAC bagufasha gutanga umusanzu mu kunoza inyigisho mbonezamuco ku bazazihabwa bagiye kwimurwa no gutuzwa binyuze muri Gahunda yo kwinjiza impunzi muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika (USRAP).

Akanama ka RAC kagizwe n’amatsinda y’impunzi atandukanye cyangwa abasaba viza zihariye babaye muri Amerika mu gihe cy’amezi 6 kugeza kuri 24. Uru ni urubuga rwemewe rutangirwamo ibitekerezo bikenewe kubyifashishwa n’imikorere ya gahunda ya CORE; serivisi zihariye abantu bakeneye zigomba kumenyeshwa Ikigo gishinzwe kwimura no gutuza impunzi kibegereye.

Yego, ni umwanya upiganirwa, by’igihe kidahoraho, uhemebrwa. Abajya mu kanama bahabwa amasezerano y’akazi y’amezi atarenga 12. Abajya mu kanama bahabwa umushahara w’amadorali 40 ku isaha.

Kugira ngo ujye mu kanama ka RAC, abajyamo bagomba kuba baba muri Amerika kandi bbatuyeyo binyuze muri Gahunda yo kwinjiza impunzi muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika (USRAP) mu mezi kuva kuri 6 kugeza kuri 24 ashize. Abajya mu kanama batazi ibyerekeye gahunda ya CORE cyangwa imirimo yayo ariko bakaba bafite ubunararibonye mu gikorwa cyo kwimura no gutuza impunzi kandi by’umwihariko inyigisho mbonezamuco. Kandi, abajya mu kanama bagomba kuba babasha kwemera gukora akazi mu gihe cy’amezi 12. Kugira ngo urebe urutonde rusesuye rw’ibisabwa, reba imiterere y’akazi.

Gahunda ya CORE iri gushakisha abajya mu kanama guhera ku 10 kugera kuri 12 bimukiye bagatuzwa n’Ikigo gishinzwe kwimura no gutuza impunzi: cy’aho batuye binyuze muri Gahunda yo kwinjiza impunzi muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika mu mezi guhera kuri 6 kugeza kuri 24 ashize. Ibyiza ni uko akanama ka RAC kagomba kuba kagaragaramo abafite ibitekerezo bitandukanye. Bityo , gahunda ya CORE iri gushakisha abayijyamo bafite imyaka hagati ya 18 na 64, baturuka mu turere dukurikira:

 • Uburasirazuba bwo hagati
 • Afurika yo munsi y’ubutayu bwa Sahara
 • Uburayi bw’uburasirazuba
 • Aziya y’amajyepfo y’uburasirazuba n’Afuganisitani
 • Amerika y’Amajyepfo

Abajya mu kanama bafite ubunararibonye butandukanye kandi banyuze mu bintu bitandukanye bashishikarizwa gusaba kujyamo. Kuba ufite ubunararibonye butandukanye kandi waranyuze mu bintu bitandukanye bishobora kuba  bikubiyemo ariko bitagarukira gusa ku ibara ry’uruhu, ubushobozi, igitsina, igitsina wibonamo, idini, ubwoko cyangwa igihugu ukomokamo.

Abasaba bagomba gusoma no kuvuga rumwe cyangwa nyinshi mu ndimi zikurikira: Icyarabu, Ikinyaburuma, Ikidari, Icyongereza, Ikinyarwanda, Ikirusiya, Icyesipanyoro na/cyangwa Igiswahili.

Byaba ari byiza ubaye uzi Icyongereza cy’ibanze ariko si itegeko. Ubusemuzi buzatangwa uko bibaye ngombwa. Abazashobora kujyamo bagomba kumenya mbere niba bakeneye ubusemuzi. Kandi gahunda ya CORE izatanga ibitabo bisemuye byo kwinjira muri gahunda, impapuro zikorerwaho imibare cyangwa inyandiko zizaba zikenewe.

Kugira ngo habeho kubasha kugera mu bice bitandukanye by’Amerika, abazajya mu kanama bagomba kuba bahari kugira ngo bakorere akanama ka RAC mu buryo bw’ikoranabuhanga. Mu gihe gahunda ya CORE izakora uko ishoboye kugira ngo ishake uko haboneka ubushobozi bwo kugira ubumenyi mu bijyanye n’ikoranabuhanga bitandukanye, abazajya mu kanama bagomba kuba bafite ubumenyi bw’ibanze mu by’ikoranabuhanga ndetse no kurigeraho. Harimo ushobozi bwo kwitaba kuri telefone cyangwa muri porogaramu ya Zoom hakoreshejwe telefone, taburete cyangwa mudasobwa bafite interineti idacikagurika.

Abazajya mu kanama baziyemeza gukora akazi mu gihe cy’amezi 12 bikaba birimo inama ngufi za buri kwezi zikorerwa kuri porogaramu ya Zoom n’umushinga umwe cyangwa ibiri minini nk’ibiganiro byo kunguranira ibitekerezo mu matsinda, ibiganiro cyangwa gusuzuma abakoresha inyigisho mbonezamuco.  Ku yandi makuru ku mishinga abazajya mu kanama bazakoraho uyu mwaka, reba ibisobanuro ku miterere y’akazi.

Inama za buri kwezi zikorwa hagati y’iminota 60-90 hakoreshejwe ikoranabuhanga. Amatariki n’amasaha by’inama za buri kwezi bifatwaho umwanzuro hagati y’abazajya mu kanama n’umukozi wa gahunda ya CORE. Abazajya mu kanama bakenera interineti idacikagurika no kubona mudasobwa cyangwa taburete kugira ngo bahamagarwe kuri porogaramu ya Zoom hakoreshejwe interineti cyangwa babone ubushobozi bwo guhamagara bakoresheje telefone igendanwa. Rimwe na rimwe, ibikorwa bibanziriza akazi bishobora kubisaba ariko gahunda ya CORE imenyesha ibyerekeye akazi byose mbere y’inama ya buri kwezi.

Kugira ngo ubisabe, kurikiza intambwe zagaragajwe hano. Nitumara kubona ubusabe bwawe, tuzakurikiraho kukubaza ibibazo niba watoranyijwe ngo witabire.